En la mateixa votació vam votar favorablement a incorporar recursos per l’Espai Jove, la renovació d’il•luminació per LEDs, avançar en el Parc Prehistòric – Nean, reparacions vàries i projectes, sumant un total de 723.635,35 €:

• Espai pels joves
• Reparació i millores instal•lacions aigua pública
• Adaptació màquina escombrar 1 per neteja pressió
• Reposició pintura Marquès de la Pobla 2a Fase
• Canvi sequoia
• Reposició i millora arbrat (fase 2)
• Reparació rec del corronaire
• Instal•lació armari firaires
• Reposició il•luminació pendent cementiri
• Campanya alimentació controlada dels coloms
• Assessorament ambients, extern sostenible
• Seguretat camp de futbol
• Paviment darrera marquesina camp de futbol
• Reparació vorera plaça Espanya
• Reparació vehicle policia
• Ampliació reforma local policia
• Adquisició eines de treball brigada
• Millores cementiri municipal
• Projecte tècnic espai jove, poliesportiu (aigua calenta)
• Reparació aigua calenta provisional poliesportiu
• Canvi de cadires grades poliesportiu
• Estudi tècnic-econòmic de la taxa de residus de pagament per generació
• Reposició del terra de l’escola bressol amb linoleo
• Ampliació reforma quadres elèctrics i obra civil
• Reposició leds, sense augment de potència, del Passeig-Portal-Costa i Pomés
• Carrer Pilar, Plaça Espanya, Carrer Santa Anna, aparcament i Plaça Catatalunya, entre altres de necessàries pel bon funcionament sostenilble.
• Adquisició armari classificadors ordres agents
• Adquisició armaris comunicacions i maquinari
• Senyalització turística
• Instal•lació calistènia
• Pla de viabilitat i sostenibilitat econòmica de la Cinglera-Abric Romaní
• Confecció RLT Escola Bressol i Museu Molí Paperer
• Adquisició de nou programari informàtic per a la gestió digitalitzada d’ingressos de l’Ajuntament de Capellades
• Reposició tendal Font Cuitora
• Despeses d’acord conveni IES Molí de la Vila
• Part proporcional del finançament mitjançant recursos propis (62.500,00 euros) de l’actuació del recorregut Nean Parc Prehistòric, seguretat, equipaments, seguretat i salut del Parc Nean Prehistòric; on la resta serà finançada mitjançant subvenció concedida a l’Ajuntament de Capellades per part de la Generalitat de Catalunya (POUSC).
• Part proporcional de finançament de recursos propis (78.758,13 euros) de l’actuació d’obres de pavimentació carrers i places (fase 1) i (fase 2); on la resta serà finançada mitjançant subvenció concedida